22 มิถุนายน 2562 ยันเขื่อนน้ำอูนน้ำพอใช้ฤดูเพาะปลูก 3 ก.ค. – 31 ต.ค.

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/716211

รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและและบำรุงรักษาน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ว่าเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจำนวนหลายโครงการของการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเก็บกักน้ำและแพร่กระจายนาให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ซึ่งช่วยจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงขาดฝนและในฤดูแล้ง รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำอูนและลุ่มน้ำห้วยปลาหางตอนล่างของลุ่มน้ำสงคราม ประกอบด้วยประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายส่งน้ำเข้าคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายได้ 9.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 54,490 ไร่ ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ส่งน้ำเข้าคลองสายใหญ่ฝั่งขวาได้ 21.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 139,603 ไร่ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำอูน 0.220 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ คิดเป็น ร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ โดยระบบส่งน้ำของโครงการ จะส่งน้ำผ่านคลองส่งนำ้สายใหญ่ฝั่งขวา , คลองส่งนำ้สายใหญ่ฝั่งซ้าย คลองซอยและแยกซอย จำนวน 86 สาย รวมความยาว 324.255 กม. ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 194,093 ไร่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านิคมน้ำอูน ประกอบด้วย คลองส่งน้ำจำนวน 13 สาย ความยาว 27.291 กม. สามารถส่งน้ำช่วยพื้นที่ชลประทานอีก 16,782 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน 210,875 ไร่ แบ่งการส่งน้ำและการเพาะปลูกพืชเป็น 2 ฤดูกาล ฤดูแล้ง ปี 2561/2562 เริ่ม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 มีพื้นที่เพาะปลูก 69,124 ไร่ ปริมาณน้ำที่ส่ง 165.23 (แผนส่งน้ำ 196.85) ล้าน ลบ.ม. ฤดูฝน ปี 2562 (แผนส่งนำ้) เริ่ม 3 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 มีพื้นที่เพาะปลูก 192,999 ไร่ ปริมาณน้ำที่ส่ง 110.783 ล้าน ลบ.ม.